infolinia: 667 800 300

STATUT
STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI DOMÓW I APARTAMENTÓW WAKACYJNYCH
„STODIAW”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Właścicieli Domów i Apartamentów Wakacyjnych (zwane dalej STODIAW) posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
 2. STODIAW jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy administracji rządowej, samorządowej, związków zawodowych i innych organizacji.
 3. STODIAW zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów. Działalność STODIAW nie może naruszać samodzielności jej członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
 4. Siedzibą STODIAW jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
 5. 5STODIAW realizuje swoje cele na obszarze kraju i za granicą.
 6. STODIAW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może otwierać biura na terenie kraju i za granicą oraz zatrudniać pracowników.
 7. STODIAW może tworzyć lub przystępować do polskich, zagranicznych lub międzynarodowych stowarzyszeń, związków, organizacji, federacji, konfederacji i innych organizacji pożytku publicznego.
 8. Nazwa Stowarzyszenie Właścicieli Domów i Apartamentów Wakacyjnych jest prawnie zastrzeżona.
 9. STODIAW może używać odznak i pieczęci.
 10. STODIAW może posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.
 11. Czas trwania STODIAW nie jest ograniczony.

§2. CELE STODIAW

 1. Celami STODIAW są w szczególności:
   1. reprezentacja, opieka prawna i pomoc w interesach społeczno-gospodarczych swoich członków w kraju i zagranicą,
   2. obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
   3. oliziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów właścicieli domów i apartamentów wakacyjnych,
   4. tworzenie i propagowanie standardów działalności domów i apartamentów wakacyjnych, w tym kodeksów etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
   5. propagowanie i przyczynianie się do rozwoju turystyki w domach i apartamentach wakacyjnych, kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy właścicielami domów i apartamentów wakacyjnych, a regulatorami rynku, klientami i innymi podmiotami,
   6. działalność naukowo-techniczna związana z rozwojem i poszukiwaniem innowacji budownictwie, wyposażeniu, obsługi, marketingu i innych aspektów dotyczących domów i apartamentów wakacyjnych,
   7. działalność oświatowa związana z podnoszeniem kwalifikacji merytorycznych członków STODIAW i innych osób związanych z jego działalnością,
   8. działalność kulturalna obejmująca integrację środowiska związanego z rynkiem domów i apartamentów wakacyjnych,
   9. działalność w zakresie poprawy ochrony środowiska dotyczącej budowy, użytkowania domów i apartamentów wakacyjnych.
 2. STODIAW realizuje swoje cele w szczególności przez:
   1. reprezentowanie członków STODIAW w kontaktach z wszelkimi podmiotami oraz organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania domów i apartamentów wakacyjnych,
   2. zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach związanych z działalnością STODIAW i jego członków,
   3. uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących praw i interesów członków,
   4. reprezentowanie interesów branży na forum instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych,
   5. inicjowanie i rozpowszechnianie badań dotyczących funkcjonowania domów i apartamentów wakacyjnych oraz ich otoczenia,
   6. inicjowanie i rozpowszechnianie ocen, ekspertyz, analiz obowiązujących lub projektowanych, wdrażanych przepisów prawa mających wpływ na uwarunkowania techniczne, prawne, społeczne oraz sposób i jakość funkcjonowania domów i apartamentów wakacyjnych,
   7. inicjowanie postulatów, wniosków, opinii, stanowisk, działań w sprawach związanych z prawami lub interesami członków przed organami władzy, administracji rządowej lub samorządowej, związków zawodowych lub innych organizacji,
   8. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych,
   9. współdziałanie z innymi organizacjami,
   10. promowanie działalności STODIAW za pomocą reklam, promocji, konferencji, seminariów, szkoleń, targów, wystaw, prezentacji, środków masowego przekazu lub innych narzędzi komunikowania się,
   11. stworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej bazy domów i apartamentów wakacyjnych,
   12. budowę, handel, dzierżawę, pośrednictwo w obrocie, zarządzanie domami i apartamentami wakacyjnymi,
   13. w tym budowę, zakup obiektów eksperymentalnych - mających na celu ułatwienie poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oraz w zakresie poprawy ochrony środowiska,
   14. współpracę oraz korzystanie z doradców, ekspertów, rzeczoznawców, biegłych lub osób z innymi uprawnieniami zawodowymi w celu udzielania pomocy i wspierania działalności STODIAW, jego członków oraz rynku domów i apartamentów wakacyjnych,
   15. organizację i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej,
   16. tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie standardów działalności domów i apartamentów wakacyjnych, a także interweniowanie w przypadku ich naruszenia przez członków na zasadach określonych przez Zarząd w odrębnym regulaminie, tworzenie i uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach gospodarczych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarcze na zasadach określonych ogólnie określonymi przepisami,
   17. prowadzenie działalności integrującej członków STODIAW poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
   18. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów STODIAW.

§3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkowie STODIAW dzielą się na:
   1. zwyczajnych
   2. wspierających
   3. honorowych
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, zarządcami, administratorami, najemcami, dzierżawcami lub posiadającymi inny tytuł prawny do zarządzania, co najmniej jednego funkcjonującego od minimum 1 roku domu lub apartamentu wakacyjnego, za wyjątkiem Członków Komitetu Założycielskiego. Zarząd może odstąpić na wniosek zainteresowanego od warunku posiadania domu lub apartamentu wakacyjnego.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne będące członkami wspierającymi minimum 2 lat, posiadające pisemną rekomendację od trzech członków zwyczajnych oraz posiadające pozytywną rekomendację Zarządu STODIAW.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei STODIAW lub w inny szczególny sposób zasłużyły się dla STODIAW.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 30 dni od złożenia wniosku zawierającego oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
   1. osoby fizyczne: imię i nazwisko, adres, numer PESEL,
   2. osoby prawne: nazwa (firma), siedziba, numer REGON, dołączając odpis właściwego rejestru, jeżeli podlegają obowiązkowi wpisu.
 6. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
 7. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
   1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz STODIAW,
   2. udziału i głosowania na Walnym Zebraniu członków
   3. zgłaszania opinii, wniosków stanowisk, inicjatyw dotyczących działalności STODIAW i jego Zarządu,
   4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu STODIAW o skreśleniu z listy członków,
   5. czynnego udziału w pracach STODIAW
   6. uzyskiwania informacji od Zarządu na temat działalności STODIAW.
   7. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy STODIAW
   8. prawo używania znaku towarowego STODIAW.
 8. Członkowie wspierający mają prawo do:
   1. zgłaszania opinii, wniosków stanowisk, inicjatyw dotyczących działalności STODIAW i jego Zarządu,
   2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu, bez prawa głosowania, z głosem doradczym,
   3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu STODIAW o skreśleniu z listy członków,
   4. czynnego udziału w pracach STODIAW,
   5. uzyskiwania informacji od Zarządu na temat działalności STODIAW,
   6. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy STODIAW,
   7. prawo używania znaku towarowego STODIAW.
 9. Członkowie STODIAW są zobowiązani do:
   1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu STODIAW,
   2. wniesienia wpisowego, regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz STODIAW,
   3. udziału w pracach STODIAW,
   4. przestrzegania standardów działalności właścicieli domów i apartamentów uchwalonych lub przyjętych przez STODIAW, przepisów prawa, dobrych obyczajów i praktyk,
   5. wykonywania działalności z należytą starannością i rzetelnością,
   6. udzielania organom STODIAW informacji niezbędnych dla jego działalności.
 10. (skreślony)
 11. Członkostwo w STODIAW ustaje w razie:
   1. śmierci członka lub jego rozwiązania,
   2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie i przyjętej przez Zarząd, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie STODIAW,
   3. skreślenia z listy Członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, za okres przekraczający 1 miesiąc,
   4. skreślenia z listy Członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad, etyki i standardów działalności właścicieli domów i apartamentów, działania na szkodę STODIAW, postępowania godzącego w dobre imię STODIAW,
   5. skreślenia z listy Członków z powodu utraty uprawnienia do członkostwa STODIAW (ust. 2), chyba że Zarząd odstąpi od konieczności spełnienia powyższego wymogu.
 12. Decyzję o przyjęciu rezygnacji lub skreśleniu z listy Członków podejmuje Zarząd w formie Uchwały.
 13. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przez stronę decyzji o skreśleniu.
 14. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku STODIAW.

§4. ORGANY OSDIAW

 1. Organami STODIAW są:
   1. Walne Zebranie Członków (dalej również Walne Zebranie)
   2. Zarząd
   3. Komisja Rewizyjna
 2. Zasady ogólne
  1. Członkami wybieralnych organów STODIAW mogą być członkowie zwyczajni i honorowi. Zasady ich wyboru, odwoływania, zawieszania i wygasania mandatu określa statut.
  2. Kadencja członków organów wybieralnych STODIAW trwa sześć lat.
  3. W przypadku zwolnienia miejsca w wybieralnym organie STODIAW przed upływem kadencji, organ może uzupełnić swój skład przez kooptację z kandydatów do pełnienia funkcji z ostatnich wyborów zgodnie z ilością uzyskanych przez nich głosów. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
  4. Mandat członka wybieralnego organu STODIAW wygasa w razie upływu kadencji, odwołania przed upływem kadencji, rezygnacji, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, ustania członkostwa w STODIAW.
  5. Odwołanie członka władz STODIAW przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów olianych w głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków.
  6. Odwołanie członka władz STODIAW może nastąpić na wniosek:
    1. Zarządu,
    2. Komisji Rewizyjnej,
    3. 1/2 członków zwyczajnych.
  7. STODIAW wyrażają swoją wolę w formie uchwał. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów olianych przez uprawnionych do głosowania członków, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich uprawnionych do głosowania członków, chyba że statut stanowi inaczej. W głosowaniu tajnym rozpatrywane są sprawy osobowe. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał wybieralnych organów STODIAW decyduje głos ich Przewodniczącego/Prezesa.
  8. Bez formalnego zwołania posiedzenia mogą być podjęte uchwały wybieralnych organów STODIAW jeżeli wszyscy ich członkowie są obecni i wyrażą na piśmie zgodę podjęcie decyzji albo na pisemne głosowanie.
  9. Posiedzenia wybieralnych organów STODIAW mogą odbywać się także za pomocą środków komunikowania się na odległość, o ile zapewniona jest jednoczesna obecność i komunikacja wszystkich uczestniczących w nim członków, a w razie głosowania tajnego zapewnione są warunki zachowania jego poufności. Posiedzenie zorganizowane w powyższy sposób jest rejestrowane na odpowiednich nośnikach zapisu, na podstawie których tworzy pisemny protokół sporządzany i podpisywany przez przewodniczącego/prezesa.
 3. Walne Zebranie
  1. Walne Zebranie jest najwyższym organem STODIAW.
  2. Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć lat powiadamiając wszystkich członków STODIAW o jego miejscu, terminie i porządku obrad drogą pocztową lub elektroniczną na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 wszystkich członków uprawnionych do głosowania – w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania żądania powiadamiając wszystkich członków STODIAW o jego miejscu, terminie i porządku obrad drogą pocztową lub elektroniczną na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania uprawnienia do jego zwołania przechodzą na Komisję Rewizyjną.
  7. Walne Zebranie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków. Uchwały są podejmowane przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów olianych przez uprawnionych do głosowania członków. W głosowaniu tajnym rozpatrywane są sprawy osobowe.
  8. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
  9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
    1. uchwalanie zmian statutu,
    2. wybór lub odwoływanie członków wybieralnych organów STODIAW, a także zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów, przy czym pierwszy skład wybieralnych organów STODIAW wybierany jest przez Komitet Założycielski,
    3. określanie głównych kierunków działania i celów STODIAW,
    4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
    5. udzielania członkom organów OSDIAW absolutorium z wykonywania obowiązków za każdy okres kadencji,
    6. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 zł, w tym wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, przedsiębiorstwa, aktywów trwałych lub ich zorganizowanej części o wartości przekraczającej 1.000.000 zł, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ich wydzierżawienie,
    7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STODIAW oraz o przeznaczeniu jego majątku,
    8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 4. Komisja Rewizyjna
  1. Komisja Rewizyjna jest wybieralnym organem kontrolnym STODIAW powołanym do kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym jej Przewodniczącego.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej prócz innych spraw określonych statutem należy:
    1. kontrola działalności STODIAW i jego organów,
    2. ocena projektów lub sprawozdań przedstawianych przez inne wybieralne organy STODIAW, sprawozdań finansowych,
    3. przedstawianie innym organom STODIAW postulatów, wniosków, stanowisk dotyczących działalności STODIAW, w tym wyników kontroli.
    4. składanie Walnego Zebraniu sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i ich wyników.
  4. W związku z wykonywaniem swoich zadań i obowiązków Komisja Rewizyjna może żądać od członków innych wybieralnych organów STODIAW lub jego pracowników informacji, ksiąg, dokumentów lub innych materiałów, wyjaśnień, sprawozdań, wchodzić do budynków i pomieszczeń, przeprowadzić oględziny, zlecać sporządzenie ekspertyzy lub opinii.
  5. Członkom Komisji Rewizyjnej nie przysługuje prawo do indywidualnej kontroli.
  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i im przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji. Posiedzenia są zwoływane także z inicjatywy Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu STODIAW.
  7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
  8. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej, w tym prawo do uposażenia za pełnienie funkcji określa odrębny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 5. Zarząd
  1. Zarząd jest wybieralnym organem wykonawczym STODIAW powołanym do prowadzenia spraw i reprezentacji STODIAW na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z 2-3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
  3. Do kompetencji Zarządu prócz innych spraw określonych statutem należy:
    1. reprezentowanie STODIAW na zewnątrz,
    2. realizacja celów STODIAW oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
    3. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
    4. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
    5. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami STODIAW powstałych na tle ich działalności w STODIAW,
    6. zaciąganie zobowiązań w imieniu STODIAW,
    7. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia przez STODIAW działalności gospodarczej, uczestnictwa w przedsięwzięciach gospodarczych, tworzeniu lub znoszeniu przez STODIAW funduszy, fundacji, podmiotów gospodarczych (w tym spółek), a także przystępowaniu lub uczestniczeniu w tych podmiotach (w tym obejmowaniu, nabywaniu udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych),
    8. sporządzania sprawozdań z działalności STODIAW i ich przedstawianie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu,
    9. gospodarowanie i zarządzanie majątkiem STODIAW, w tym nabywanie, zbywanie, obciążanie lub oliawanie do korzystania jego składników, podejmowanie i prowadzenie inwestycji (w tym kapitałowych, finansowych), dokonywanie przekształceń,
    10. zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzoną przez STODIAW lub podmioty z jego udziałem,
    11. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia do STODIAW lub jego odmowy, wykluczenia z STODIAW,
    12. podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia lub przystępowania przez STODIAW do organizacji, federacji lub konfederacji,
    13. reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu STODIAW. Do składania oświadczeń upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie. Oświadczenia składane STODIAW oraz doręczania pism STODIAW mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu,
    14. w umowach z członkiem Zarządu STODIAW reprezentuje pełnomocnik powołany przez Komisję Rewizyjną,
    15. powoływanie i odwoływanie pełnomocników działających w imieniu STODIAW. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielne na piśmie, chyba że przepisy prawa wymagają innej formy szczególnej,
    16. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł, włączając w to zbycie lub nabycie nieruchomości, przedsiębiorstwa, aktywów trwałych lub ich zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ich wydzierżawienie, wymaga zgody Walnego Zebrania,
    17. prowadzenie roku sprawozdawczego w roku kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok sprawozdawczy trwa od daty uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego do 31 grudnia 2014,
    18. prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów STODIAW.
  4. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Posiedzenia są zwoływane także z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
  5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu i może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
    1. dokonywanie za STODIAW czynności z zakresu prawa pracy lub innych prawnych stosunków zatrudnienia,
    2. powoływanie lub odwoływanie stałych lub doraźnych komisji lub zespołów Zarządu, kształtowanie ich roli i zadań oraz składu, nadzorowanie ich działalności,
    3. powoływanie lub odwoływanie pełnomocników działających w imieniu STODIAW w zakresie spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności.
  6. Szczegółowe zasady działania Zarządu, w tym zasady przyznawania wynagrodzenia określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
  7. Do obsługi działalności STODIAW i jego organów może zostać utworzone przez Zarząd Biuro STODIAW. Organizację i sposób działania Biura STODIAW określa Zarząd. Pracami Biura STODIAW kieruje Prezes Zarządu.

§5. MAJĄTEK I FUNDUSZE OSDIAW

 1. Źródłami powstawania majątku STODIAW są: wpisowe, składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące od sponsorów, własna działalność i dochody osiągane z majątku STODIAW, a także subwencje lub dotacje otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wszelkie wpływy i korzyści określone w ust. 1 nie podlegają zwrotowi.
 3. Majątek STODIAW stanowią w szczególności środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne. Majątek służy wyłączenie realizacji celów statutowych STODIAW.
 4. Majątek może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony pomiędzy członków.
 5. Wysokość wpisowego i składek określa Zarząd w odrębnym regulaminie.
 6. STODIAW może tworzyć fundusze i rezerwy. Może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze (w tym spółki), a także przystępować lub uczestniczyć w tych podmiotach (w tym obejmując, nabywając udziały, akcje lub inne papiery wartościowe, instrumenty finansowe).
 7. STODIAW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE OSDIAW

 1. Zmiana lub uzupełnienie statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów olianych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie STODIAW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów olianych przez uprawnionych członków, przy obecności co najmniej ich 1/2 wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. Rozwiązanie STODIAW następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia STODIAW z właściwego rejestru. Otwarcie likwidacji następuje z chwilą powzięcia uchwały o rozwiązaniu STODIAW.
 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej. Likwidatorzy zakończą działalność STODIAW, ściągną wierzytelności, wypełnią zobowiązania i spieniężą pozostały majątek STODIAW. W czasie likwidacji STODIAW reprezentują dwaj likwidatorzy łącznie. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Walnemu Zebraniu sprawozdanie z likwidacji, a po jego zatwierdzeniu zgłoszą wniosek o wykreślenie STODIAW z właściwego rejestru.